Kapittel ③

Folk

Våre medarbeidarar og lokalsamfunna der me driv er heltane i historia om Eide Fjordbruk. Då er det avgjerande at me klarar å halde våre tilsette trygge, samtidig som me kan tilby ein lærerik og gøy arbeidsplass lokalt i distrikta. Her kan du sjå korleis me ligg an.
77
Tal på tilsette
18
Kvinner
3,5
Sjukefråvær (%)
1
Arbeidsrelaterte skadar
77
Tal på tilsette
18
Kvinner
3,5
Sjukefråvær (%)
1
Arbeidsrelaterte skadar

1

Ein trygg plass å arbeide

Folka som jobbar i Eide er ryggrada vår og heltane i historia om Eide. Dei tilsette er opptekne av fisken, kvarandre og verdien av trygge arbeidsplassar. Me har mål om at det skal vere trygt å gå på jobb i Eide og alle skal komme trygt heim. Ein trygg arbeidsplass betyr både at det skal være trygt å gå på jobb og at ein skal kjenne seg trygg for at jobben også er der i morgon. I praksis betyr dette at me set sikkerheita til våre tilsette først, og at me investerer i kompetanse og utvikling slik at me kan oppretthalde høgkvalifiserte arbeidsplassar i distrikta òg for neste generasjon. Me har mellom anna tatt i bruk sikringsradioar med vass-sensor tilkopla døgnbemanna alarmsentral for alle våre tilsette.

2

Trivsel, mangfald og likestilling

3

Levande bygder

Me skal bidra til å skape og bevare gode møteplassar og levande bygder i områda der me driv. Det inneber mellom anna å støtte lokale foreiningar, kultur- og idrettslag, samt å tilsette lokale arbeidarar og lærlingar. Me skal òg nytte lokalt næringsliv der det er mogeleg.

4

Trygg og sunn mat

Me skal driva forretning i tråd med våre verdiar, med sunt bondevett og god folkeskikk. Me skal og forvente det same frå våre samarbeidspartnarar og leverandørar. Me har ein nullvisjon for korrupsjon og bedrageri.

5

Salmon Eye

A vision below the surface...

5

Vår fisk og vårt produkt

6

Mamasea