Kapittel ②

Fisk

For oss er helsa og velferda til fisken vår heilt avgjerande for å sikre ein berekraftig produksjon. I denne seksjonen kan du lese meir om korleis me arbeidar kvar dag for å halde fisken vår frisk og fri for lus og sjukdommar, samt korleis me opprettheldt den høge kvaliteten på produktet vårt.
10
Døde (%)
0
Antibiotika
1
Tal på med. behandlingar per syklus
4
Tal på ikkje-med. behandlingar per lokalitet per år
10
Døde (%)
0
Antibiotika
1
Tal på med. behandlingar per syklus
4
Tal på ikkje-med. behandlingar per lokalitet per år

1

Fokus på fiskehelse og -velferd

Me vil at fisken vår skal vekse og ha det bra. To av dei største utfordringane innanfor fiskehelse i dag er for høg dødelegheit og redusert fiskevelferd knytt til mekaniske behandlingar mot lakselus. Me har satt oss mål om å ha under 5 % dødelegheit frå utsett i sjø.

2

Handtering av lakselus

Me skal handtere lusa gjennom førebygging der det er mogeleg og minimera bruk av medikament til behandling mot lus. Me har mål om å ha under 0,1 kjønnsmodne holus per fisk på alle våre lokalitetar i perioden når villaksen og sjøauren vandrar ut. Alle lokalitetar skal telle og rapportere lusetal kvar veke.

3

Bruk av medisinar og kjemikaliar

Ut ifrå ei føre var haldning ønsker me å minimere bruken av medisinar og kjemikaliar og har mål om å ikkje nytte meir enn ei medikamentell behandling mot lus per produksjonssyklus. Me har og mål om å ikkje bruke kopparimpregnerte nøter eller bruke antibiotika til fisken vår.

4

Tradisjon for kvalitet

Me har produsert kvalitetsfisk sidan 1970. Årleg produserer me over 60 millionar laksemiddagar. Samspel mellom eigarskap, ansvar og drift har alltid vore viktig for Eide og dette er grunnlaget for nærleiken bedrifta har til produktet sitt og lokalsamfunnet rundt.