Kapittel ②

Fisk

For oss er helsa og velferda til fisken vår heilt avgjerande for å sikre ein berekraftig produksjon. I denne seksjonen kan du lese meir om korleis me arbeidar kvar dag for å halde fisken vår frisk og fri for lus og sjukdommar, samt korleis me opprettheldt den høge kvaliteten på produktet vårt.
10
Døde (%)
0
Antibiotika
1
Med. behandlingar per syklus
5
Ikkje-med. behandlingar per lokasjon
10
Døde (%)
0
Antibiotika
1
Med. behandlingar per syklus
5
Ikkje-med. behandlingar per lokasjon

1

Vår fisk og våre produkt

Me har produsert kvalitetsfisk sidan 1970.

2

Sikre god fiskehelse og -velferd

Me vil at fisken vår skal vekse og ha det bra. Me skal ha ein klar strategi for handtering av lakselus med mål om å redusere bruk av medisin, forbetre bruken av ikkje-medikamentell behandling og redusere bruken av reinsefisk.

3

Redusere svinn og dødelegheit

Me har satt oss klare og ambisiøse mål for å redusere svinnet vårt. Me har mål om å ha under 5 % dødelegheit frå utsett i sjø og til fisken er slakteklar (i prosent av utsett fisk) og ein nullvisjon for rømming av fisk.

4

Bruk av medisinar og kjemikaliar

Ut ifrå ei føre var haldning ynskjer me å minimere bruken av medisinar og kjemikaliar og har eit mål om å ikkje nytte meir enn ei medikamentell behandling mot lus per produksjonssyklus. Me har òg mål om å ikkje bruke kopparimpregnerte nøter samt ikkje bruke antibiotika til fisken vår.