Kapittel ①

Om oss

I tillegg til dagleg leiar Sondre Eide si oppsummering av året kan du her lese meir om vårt strategiske fundament og om korleis me har definert dei viktigaste områda for rapportering på berekraft gjennom dialog me har med våre interessentar.

Våre lokalitetar

Fensfjorden

Hardangerfjorden

Solund

Nordfjorden

Osterfjorden

Skogseidvatnet

Salmon Eye

Ænes

Nordfjorden

Våre lokalitetar i Nordfjorden
Bakjestranda Isane, og Hundvika Aust
Bremangerlandet og Nordfjorden har eit heilt unikt kyst og fjordlandskap. Men Nord Europast høgaste kystklippe Hornhelen omringa av krittkvite strender i vest til Jostedalsbreen og fordig fjordlandskap lenger inn.
Her forskar Nordfjord Forsøksstasjon på nye og berekraftige fôrråvarer. Me forsker på å utvikle metodar, fôr og råvarer som er bra for dei lokale økosystema, som vil vil danne framtidas forråvarer.

Solund

↓ Våre lokalitetar i Solund
Lialaks settefiskanlegg
Solund er et unikt mangfald av øyer. Her ligg mellom anna Noregs vestligaste punkt Holmebåen med Utvær fyr.
Lialaks har produsert smolt for Eide sidan 2018.

Fensfjorden

Våre lokalitetar i Fensfjorden
Langøy og Ospeneset
I Fensfjorden er ein av stadane me utviklar og testar ut framtidas matproduksjonsteknologi. Me har mellom senka ned fisk med tubenøter, undervannsfora og snart sett me ut fisk i lukka anlegg.  

Osterfjorden

Våre lokalitetar i Osterfjorden
Fyllingsnes S og Eikebærånæ
Her renn store vassmengder ut kvart einaste år. Det er store deler av året blanding av salt og fersktvatten som gjer plassen optimal for ørretproduksjon med svært lite lakselus.

Skogseidvatnet

Våre lokalitetar i Skogseidvatnet
K.J. Eide settefiskanlegg
Vakre Hålandsdalen er kjent hjå turistar for både fjellturer og båtturer på vannet. Oppdrettshistoria til Eide begynte i Skogseidvatnet. Unike moglegheiter til produsera smolt natureleg, gjer at smolten har optimal kvalitet.  

Ænes

Våre lokalitetar i Ænes
Ænes Inkubator
Under foten av Folgefonna er me del av eit større smoltanlegg. Her nyttar me reint avtten frå Æneselva til produksjon av smolt.

Hardangerfjorden

Våre lokalitetar i Hardangerfjorden
Hisdal, Hondskår, Hågardsneset og Brandaskuta
Hardanger er vellkjent for sin vakre natur. Frukttræer og folgefonna isbre er anerkjent både i og utenfor Norge. Den unike fjordnaturen er optimal for matporduksjon av laks kor me har vunnet flere priser for beste produksjon.
Pris for Laks produskjon på lokalitet
2 priser på Hondskår V19G, V17G
4 priser på Hisdalen V18, V16G, V14G, H13G
2 priser på Brandaskuta H14G, H12G
4 priser på Hågardsneset V18G, V16G, V14G, V12G

Salmon Eye

Salmon Eye er et senter med fokus på fotavtrykket til havbruksnæringen. Formålet er å gi et åpent og ærlig bilde av utfordringene næringen står overfor og hvordan man arbeider for å løse dem. Me ønsker å gi de besøkende et nytt perspektiv på industriell matproduksjon og fremtidens havbruk og være ein inspirasjon til bærekraftig matproduksjon i havet. Visningssenter skal åpnes våren 2022.
→ salmoneye.no
Hornelen, Nordfjorden
Alden, Solund
Ospeneset, Fensfjorden
Langøy, Fensfjorden
Osterfjorden
Eidestøa, Skogseidvatnet
Hågardsneset, Hardangerfjorden
Hondskår, Hardangerfjorden
Hardangerfjorden
Ænes
Salmon Eye

Vår historie

Eide-familien har ein tradisjon for matproduksjon som strekkjer seg attende til 1600-talet. I snart 50 år har me vore med og bidrege til utviklinga av den norske oppdrettsnæringa. Vårt perspektiv har alltid vore langsiktig, det skal det fortsetje å væra.

Vår visjon

«Set standarden for framtidas havbruk»

Vårt strategiske fundament

Våre løfter og arbeid med berekraft

For å nå vår hårete visjon om å setje standarden for framtidas havbruk er det viktig med mål for å kunne sjekke om me er på rett veg. Me har derfor definert ulike delmål og fokusområder innanfor våre fire F-ar; Fisk, Folk, Fjord og Framtid. Måla reflekterer korleis me arbeider med berekraft i praksis på merdkanten og korleis det me gjer bidreg inn mot FN sine berekraftsmål.

Vesentlege område for rapportering på berekraft

Me har saman med våre interne og eksterne interessentar kartlagt dei viktigaste risikoane og områda knytt til vår drift og organisasjon gjennom ei spørjeundersøking gjennomført i 2020 . Resultata av undersøkinga er kategorisert på ein skala frå 1-5, der 1 er lite viktig og 5 er svært viktig.

Våre interessentar

Felles for alle våre interessentar er at dei er svært opptekne av å ivareta god fiskehelse og å unngå arbeidslivskriminalitet. Våre eksterne interessentar er generelt i større grad enn dei interne opptekne av utslepp av næringssaltar og innhald av miljøgifter, og mindre opptekne av mellom anna god avkastning til aksjonærane.

Sondre Eide om året 2020 og framtidas havbruk