Kapittel ⑤

Framtid

Me vil sette standarden for framtidas havbruk og drive matproduksjon i sjøen på ein berekraftig måte for framtida og kommande generasjonar. Derfor satsar me på innovasjon innanfor både nye fôrråvarer, digitalisering og bruk av ny teknologi. Dette kan du lese meir om her.
7
EBIT/kg
15 383
Volum slakta (i heile tusen)
35%
Eigenkapital (%)
195
Investeringar (millionar NOK)
7
EBIT/kg
15 383
Volum slakta (i heile tusen)
35%
Eigenkapital (%)
195
Investeringar (millionar NOK)

1

Innovasjon og digitalisering

Me har et mål om å få kontoret nærmare merdane og merdane nærmare kontoret. Det vil me gjere gjennom innovasjon og endring. Me meiner at mykje av nøkkelen for berekraftig havbruk ligg i kunnskap og læring, og denne kunnskapen kan me få ved å analysere data rundt oss, ta i bruk ny teknologi og endre måten me arbeidar på.

2

Investering i utvikling og ny teknologi

Me har som visjon å setje standarden for framtidas havbruk. For oss inneber det mellom anna at me skal ligge i forkant når det gjeldt å ta i bruk ny og framtidsretta teknologi. Me trur først og fremst på teknologi som let oss bygge vidare på dei naturgitte fortrinna med har i Noreg med reint vatn og djupe fjordar.

3

Nye fôrråvarer

For å mette ei stadig veksande befolkning trengs det ei betydeleg auke i matproduksjonen fram mot 2050. Samtidig er mykje av dagens landbruk under aukande press frå mellom anna klimaendringar. Me trur derfor at me må finne nye råvarer og ingrediensar til framtidas laksefôr, kanskje kan mange av desse òg dyrkast i havet.

Årsrapport

Klimarekneskap